" الکو " اولین شرکت تولیدکننده موتورگیربکس آسانسوردرخاورمیانه
موجودیت: موجود
کد محصول: 6016
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
واحد کالا: عدد
تعداد بازدید: 19

"شرکت الکتروبالابرکوشا"الکو

اولین تولیدکننده

موتورگیربکس آسانسوردرخاورمیانه

WWW.ELCO-CO.IR

44952580-2 021 -44952581 021

معرفی برند الکو

هیئت موسسین شرکت الکترو بالابر کوشا(الکو)باپشتوانه تجربه 25 ساله خود،درسال1389درزمینه طراحی وتولید موتورگیربکس آسانسور شروع به

 فعالیت نمود. این محصول با کادری مجرب ومتخصص دراجرای طراحی وتولیدموتورگیربکس های مختلف(ظرفیت)باهدف ایجاد یک مجموعه دانش بنیان

 برای تقویت وابداع موتورگیربکس های استانداردومنحصربفردوطراحی وتدوین استانداردهای ملی ایران،ازتوان فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر وتجربه

 بالایسالیان متمادی فعالیت درحوزه صنعت آسانسور استفاده نموده وهمین امرسبب گردیده تا توانمندی دانشگاه وصنعت دریک مجموعه گردهم آیند.

 ماتوانسته برای اولین باردرسال 1391 محصولی کاملا ایرانی راتولیدوجهت آزمایش وتست های لازم به سازمانهاونهادهای ذی صلاح ارائه نماید.این 

مجموعه توانست این مجموعه توانست دربهمن ماه سال1391گواهی نامه اتحادیه اروپاراکسب نمایدودرهمین راستاگواهی نامه های 18000 و14000 

اروپاراکسب نمایدودرهمین راستاگواهی نامه های 18000 و14000 رانیزاجرایی نماید.اینCE9001وlSOمجموعه به عنوان اولین وبزرگترین

مجموعه تولید موتور گیربکس آسانسوردرخاورمیانه باطراحی وتدوین خوداظهاری استانداردملی ایران درصنعت موتورگیربکس آسانسورگواهی نامه

استانداردکارخانه رااز موسسه تحقیقات صنعتی لیران کسب نموده ودرهمین راستادرخرداد ماه سال 1392 بعنوان تولیدکننده ملی شناخته شده وتوانست

بااحراز تندیس نام آوران برترتولیدملی برگ زرین دیگری رادرصفحه صنعت ایران ورق بزند.مجموعه ماباجذب بیش از150 نفرنیرومتخصص وفنی

بصورت تمام وقت وبیش از 440 نفر پرسنل بصورت نیمه وقت وپیمانکاری توانست سهم سازنده ای رادر صنعت کشوررقم زدوکشورعزیزمان ایران

راازوابستگی به این تجهیز بی نیازنماید.صنعت رو به رشد نیاز به بروزبودن اطلاعات ودانش ها واستانداردهای تدوین شده درآن دارد،لذابدین منظورمدیران

ومتخصصین شرکت باحضوردر نمایشگاههای بین المللی درسطح دنیا درزمینه تخصصی آسانسوروبازدیدازکارخانجات بزرگ ومطرح تولیدموتورگیربکس

آسانسورجهان وتعامل وهمکاری جهت بالا بردن سطح علمی مجموعه اقدام به عمل آوردند.

محصولات مرتبط
مدلsr5 5.5 3vf الکوتولید گیربکس آسانسور44952580 021
مدلsr5 5.5 3vf الکوتولید گیربکس آسانسور44952580 021
مدلsr5  5.5  ac2 الکوتولید گیربکس آسانسور44952580 021
مدلsr5 5.5 ac2 الکوتولید گیربکس آسانسور44952580 021
مدلsr5  6.1  3vf-الکوتولیدگیربکس44952580 021
مدلsr5 6.1 3vf-الکوتولیدگیربکس44952580 021
مدلsr5  6.1  ac2-الکوتولیدگیربکس 44952580 021
مدلsr5 6.1 ac2-الکوتولیدگیربکس 44952580 021
مدلsr5 7.3  3vf الکوتولیدگیربکس 44952580 021
مدلsr5 7.3 3vf الکوتولیدگیربکس 44952580 021
مدلsr5  9.2  3vf الکوتولید گیربکس آسانسور44952580 021
مدلsr5 9.2 3vf الکوتولید گیربکس آسانسور44952580 021